Українська наукова спільнота звернулась до колег з усього світу

Працівники Національного фонду досліджень України написали відкрите звернення до світової наукової спільноти.

English text below.

Звернення до науковців світу

Шановні колеги!

До Вас звертається Національний фонд досліджень України, що займається грантовим фінансуванням на конкурсній основі наукових проєктів. Наш Фонд очолюють і приймають рішення щодо надання грантового фінансування безпосередньо провідні українські науковці, що дає нам право говорити від імені всієї наукової спільноти.

Наразі, після нападу Росії на нашу країну, українські науковці не можуть займатися наукою. Деякі з них воюють на фронті, до останнього захищаючи кожний клаптик рідної землі від навали путінської орди, хтось рятується від російських ракетно-бомбових ударів в бомбосховищах, хтось вимушений покинути домівки і стати біженцем, хтось опинився на тимчасово окупованій території. Деякі науковці загинули від російських ракет і снарядів.

У цей страшний час ми звертаємось до Вас, дорогі колеги, за підтримкою і допомогою.

Україна веде всенародну боротьбу з агресором, що без будь-якої причини напав на нашу мирну країну і буде вести її доти, поки останній російський окупант не залишить нашу землю, або не залишиться у ній назавжди.

Але боротьба з російською навалою повинна стати справою не тільки України, а й всього цивілізованого світу. На жаль, при його байдужості, починаючи принаймні із збройної агресії проти Грузії, поступово набрав сили і відчув безкарність новий Гітлер з маніакальними імперськими ідеями.

Путін і його поплічники у злочинах проти людяності навіть особливо не приховують, що наступними за Україною будь країни Балтії, Польща, Молдова а надалі й інші європейські країни. Наразі, на очах всього людства, російські військові злочинці проводять геноцид українського народу, безжально вбиваючи навіть дітей і старих.

Але наступними стануть й інші народи Європи, які невдовзі будуть вимушені заплатити величезну ціну у протистоянні спадкоємцю Третього рейху.

Ми просимо Вас вимагати від Ваших урядів справді нищівних санкцій проти російських нацистів, надання України новітньої зброї, будь-яких інших видів масштабної допомоги нашій державі. Також ми переконані, що негайно необхідний повний розрив всіх Ваших зв’язків з російськими науковими структурами, що є обслугою тоталітарного фашистського режиму.

Кожний день російської агресії забирає життя українців – жінок, дітей, старих, які просто хочуть жити на своїй землі.

Пам’ятайте, що підтримуючи Україну Ви захищаєте всі гуманні цінності сучасного цивілізованого світу, демократію і права людини, європейську цивілізацію як таку!

Героїчна Україна, що бореться з російськими фашистами, просить Вашої допомоги!


Appeal to researchers across the world

Dear colleagues!

The National Research Foundation of Ukraine is addressing you for support. The NRFU provides granting to the best Ukrainian research projects on competitive basis. Our Foundation is headed and managed directly by leading Ukrainian scientists, which we believe gives us the right to speak on behalf of the entire scientific community of Ukraine.

Currently, after Russia’s attack on our country, Ukrainian researchers cannot do science. Some are fighting at the front, defending every piece of their homeland from Putin’s onslaught, some are hiding from Russian missile bombings in bomb shelters, some are forced to flee their homes and become refugees, some found themselves in temporarily occupied territories. There is an ongoing deliberate destruction of civil infrastructure, including scientific and research objects.

At this terrible time, we turn to you, dear colleagues, for support and help.

Ukraine is waging a nationwide struggle against the aggressor who attacked our peaceful country for no reason and will continue to do so until the last occupier leaves our land or stays there forever.

But the fight against the Russian invasion must be a matter not only for Ukraine but for the entire civilized world. Unfortunately, with its indifference, beginning at least with the armed aggression against Georgia, the Russia’s dictator gradually gained strength and felt impunity with manic imperial ideas. In his crimes against humanity, Putin and his allies have made no secret of the fact that Ukraine could yet be followed by any of the Baltic states, Poland, Moldova, and later other European countries.

At present, in front of us all, this unwarranted invasion is killing women and children, the elderly and infirm. But the next may be other peoples of Europe, who may soon have to pay a huge price in opposition to the heir to the Third Reich.

We ask you to demand from your governments truly devastating sanctions against the Russian Nazis, provision of modern weapons to Ukraine, introducing a No-Fly Zone over Ukraine, embargo on the import of Russian energy commodities, and any other large-scale assistance to our state. We are aware that sanctions will affect us everywhere, but we ask you t5o keep demanding them as the only way to unseat the brutal dictatorship and help free us all.

We are also convinced that immediate severance of all your ties with Russian scientific structures, which are in the service of the totalitarian fascist regime, is urgently needed.

Every day of Russian aggression takes lives of Ukrainians – women, children, the elderly who just want to live on their land in a democratic society.

Remember that by supporting Ukraine you are defending all the humane values of the modern civilized world!

As we fight for our freedom, we in Ukraine ask for your help!


Також на сайті Національного фонду досліджень України розміщене Звернення до вчених Росії:

Обращение к ученым России

National Research Foundation of Ukraine is asking everyone to share this appeal.
Національний фонд досліджень України просить ділитись цим зверненням.
Национальный фонд исследований Украины просить делиться этим обращением.

Коллеги!

К вам обращается Национальный фонд исследований Украины, занимающийся грантовым финансированием на конкурсной основе научных проектов. Наш Фонд возглавляют и принимают решения о предоставлении грантового финансирования непосредственно ведущие украинские ученые, что дает нам право говорить от имени всего научного сообщества.

После начала Россией преступной агрессивной войны против нашей страны каждый день гибнут мирные жители – дети, женщины, старики. Украинские города и села военные преступники Российской армии уничтожают ракетами, артиллерией, бомбежками, стрельбой из Градов по жилым кварталам. Каждый день творятся страшные преступления против человечности, которые ничем не уступают осужденным на Нюрнбергском международном трибунале преступлениям гитлеровских нацистов.

Военнослужащие Российской армии по приказу государственного руководства вашей страны проводят открытый геноцид украинского народа, объединенного сейчас в ненависти к оккупантам и готовности противостоять им.

Да, нет сомнения, что наука должна быть вне политики. Но наука не может быть вне человеческой морали и норм современной цивилизации, ученые не могут молчать, когда их страна является организатором геноцида.

Своим молчанием Вы уподобляетесь ученым Третьего рейха, которые не просто молчали, зная о Холокосте и всех преступлениях Вермахта и СС на оккупированных территориях, но и способствовали им своими научными разработками. После крушения нацизма они расплатились за это презрением своих зарубежных коллег и потомков.

Если не хотите для себя подобного позора и вам дорога научная репутация, то не должны молчать, какими бы репрессиями не угрожала тоталитарная путинская диктатура. Выступите открыто против войны и преступлений российских оккупантов, откажитесь от любых научных разработок военного или двойного назначения, потребуйте немедленно прекратить агрессию против мирной Украины!

Вспомните, что прошло совсем немного времени после начала Второй Мировой войны и смерть и разрушения пришли на саму немецкую землю, уже немецкое мирное население вынуждено было расплачиваться за преступления своих безумных правителей!

Покажите всему миру, что вы действительно ученые, заслуживающие этого высокого звания, а не бюджетные холуи трусливо прячущегося в бункере и бросающего оттуда на смерть тысячи русских солдат параноика-людоеда!

С надеждой на вашу честь ученых,

Национальный фонд исследований Украины

Джерела: сайт НФДУ, Главком

 

Related posts

Leave a Comment