Розвінчуючи міфи повертаємо імена першовідкривачів

Національний антарктичний науковий центр отримав унікальну розвідку відомого українського полярника, зоолога, еколога і художника, кандидата біологічних наук Василя Придатко-Доліна про історію південно-полярної експедиції Фабіана Готліба Тадеуса  фон Беллінґсгаузена (1819-1821).

У ній доведено, що упродовж двох століть історія цієї експедиції зазнавала руйнівного впливу російсько-імперської, а потім радянської міфотворчої машини. Викривлення, замовчування й помилки досі впливають на суспільну думку.

Разом з тим, автор знаходить нові маловідомі факти. Він з’ясовує, що другий за рангом офіцер після Ф.Г.Т. фон Беллінґсгаузена на шлюпі «Восток», капітан-лейтенант Іван Завадовський, був вихідцем з Лівобережної України, можливо, козацького роду, нащадком старшини Війська Запорозького.

Острів Завадовського (етюд з натури). Акварель Акад. П.Михайлова.

Стаття Василя Придатко-Доліна вчить критичніше ставитись до художніх творів часів СРСР про Північ, допомагає переосмислити майже забутий кіносценарій О.Довженка «Антарктида» і закликає творчих людей не забувати про українців-першопроходців Арктики і Антарктики.

Редакція видання «Експедиція ХХІ» має намір найближчим часом опублікувати статтю Василя Придатко-Доліна а зараз подаємо резюме до розвідки трьома мовами.


Придатко-Долін В.І. Розвідка з історії південно-полярної експедиції Фабіана Готліба Тадеуса фон Беллінґсгаузена (1819-1821). DISPLAY-COPY. [Презентовано на Ad-hoc Нараді у Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ, Київ), 11 лютого 2019 року]. К., 2017.—40 с., 14 ілл., дод. 1 (30 с.).

Вперше в україномовній літературі досліджено нашарування у піраміді знань про експедицію до Південного полюса (1819-1821), яку очолював остзейський німець Ф.Г.Т. фон Беллінґсгаузен. Доведено, що упродовж двох століть суспільна пам’ять про історію експедиції зазнавала руйнівного впливу російсько-імперської, а потім радянсько-імперської міфотворчої машини. Викривлення, замовчування й помилки залишили сліди у пошукових системах і соціальних мережах, і продовжують впливати на суспільну думку. Є ознаки того, що надмірно міфологізована антарктична скрепа радянського зразка типу «1949+» повернеться у свій стартовий стан «1831». Одночасно, знаходяться маловідомі нові факти. З’ясовано, що другий за рангом офіцер після Ф.Г.Т. фон Беллінґсгаузена на шлюпі «Восток», капітан-лейтенант Іван Завадовський, був вихідцем з Лівобережної України, можливо, козацького роду, нащадком старшини Війська Запорозького, нобілітованого за часів Гетьманщини. Додано матеріали на користь двох гіпотез: а) матроси шлюпів «Восток» і «Мирный», у своїй більшості, могли бути рекрутами, вихідцями із 13 губерній; б) експедиція була багатонаціональною. Обґрунтовується реабілітаційне припущення: документи експедиції не зникли. Стаття вчить критичніше ставитись до художніх творів часів СРСР про Північ, допомагає переосмислити майже забутий кіносценарій О.Довженка «Антарктида», закликає творчих людей не забувати про українців-першопроходців Арктики і Антарктики, активніше створювати щось нове, розумне, просвітницьке – у вікі-, кіно-, медійному, науковому та артсередовищі.


Придатко-Долин В. Искания по истории Южно-полярной экспедиции Фабиана Готтлиба Таддеуса фон Беллингсгаузена (1819-1821). DISPLAY-COPY. [Представлено на Ad-hoc Совещании в Национальном антарктическом научном центре (НАНЦ, Киев), 11 февраля 2019]. К., 2017.—40 с., 14 илл., прил. 1 (30 с.).

Впервые в украиноязычной литературе исследованы наслоения в пирамиде знаний об экспедиции к Южному полюсу (1819-1821), которую возглавлял остзейский немец Ф.Г.Т. фон Беллинґсгаузен. Доказано, что на протяжении двух веков общественная память об истории экспедиции испытывала разрушительного влияния российско-имперской, а затем, и советско-имперской мифотворческой машины. Искажения, замалчивания и ошибки оставили следы в поисковых системах и социальных сетях, и продолжают влиять на общественное мнение. Есть признаки того, что чрезмерно мифологизированная антарктическая скрепа советского образца типа «1949+» вернётся в своё стартовое состояние «1831». Одновременно, удаётся обнаружить малоизвестные новые факты. Выяснено, что второй по рангу офицер, после Ф.Г.Т. фон Беллинґсгаузена, на шлюпе «Восток», капитан-лейтенант Иван Завадовский, был выходцем из Левобережной Украины, возможно, казацкого рода, потомком старшины Войска Запорожского, нобилитированным во времена Гетманщины. Добавлены материалы в пользу двух гипотез: а) матросы шлюпов «Восток» и «Мирный», в своём большинстве, могли быть рекрутами, выходцами из 13 губерний; б) экспедиция была многонациональной. Обосновывается реабилитационное предположение: документы экспедиции не исчезли. Статья учит критически относиться к художественным произведениям времён СССР о Севере, помогает переосмыслить почти забытый киносценарий А. Довженко «Антарктида», призывает творческих людей не забывать об украинцах-первопроходцах Арктики и Антарктики, активнее создавать что-то новое, разумное, просветительское – в вики-, кино, медийном, научном и артпространстве.


Prydatko-Dolin V. Exploration on history of the Southern-polar expedition of Fabian Gottlieb von Bellingshausen (1819-1821). DISPLAY-COPY. [Presented at the Ad-hoc Meeting at the National Antarctic Scientific Center (NANC, Kyiv), February 11, 2019]. K., 2017.—40 pp., 14 illustrations, 1 annex (30 p.).

For the first time in the Ukrainian literaturethe author investigated layouts in pyramid of knowledge about the expedition to the South Pole (1819-1821), which was headed by the Baltic German F.G.T. von Bellingshausen. It has been proved that for two centuries, the public memory of this expedition history was subjected to devastating effects of the Russian-imperial, and then the Soviet-imperial myth-making machine. Curvature, silence and mistakes left traces in search engines and social networks and continue to affect public opinion. There are indications that an overly mythologized Antarctic scrap of the Soviet model of type “1949+” will return to its starting state “1831”. At the same time, it is possible to detect little-known new facts. It was found out that the second-ranking officer after F.G.T. von Bellingshausen on the “Vostok” slipper i.e. the captain-lieutenant Ivan Zavadovsky, came from the left-bank Ukraine, the possibly Cossack family, the descendant of the elder of the Zaporozhian Army, who had been conferred of nobility during the Hetmanate. The publications were added in favor of two hypotheses: a) sailors of the slippers “Vostok” and “Mirny”, in their vast majority, could be recruits, came from 13 provinces; b) the expedition was multinational. The rehabilitation assumption is substantiated: expedition documents did not disappear. The article teaches readers to be more critical concerning culture heritage of the former USSR about the North, helps to rethink the almost forgotten script of O. Dovzhenko “Antarctica”, calls on creative people not to forget about the Ukrainian-pioneers of the Arctic-and-Antarctic, to actively create something new, intelligent, enlightening – in the wiki, cinema, media, science and art environment.


Читайте першу частину Розвідки з історії південно-полярної експедиції Фабіана Готліба Тадеуса фон Беллінґсгаузена (1819-1821).

Related posts

Leave a Comment